Donateur worden

 

 

 

 

In september 2004 is de restauratie van molen Vogelzicht voltooid. Dit is gebeurd met grote inspanning van professionals en vrijwilligers en was niet mogelijk geweest zonder de subsidies van de Europese Unie, het Rijk, de gemeente Hontenisse/Hulst en bijvoorbeeld het Prins Bernard fonds. Maar ook familie, particulieren, instanties en bedrijven die een speciale band hebben met de molen, leverden een bijdrage aan de bekostiging van de restauratie.

Om de molen in goede staat te houden is het noodzakelijk om geregeld onderhoud te plegen. De eenvoudige klussen zoals terreinonderhoud en verfwerk, worden door de bestuursleden zelf aangepakt, maar omdat de grotere onderhoudswerkzaamheden door een gespecialiseerd molenaarsbedrijf worden uitgevoerd, is er ieder jaar een substantieel bedrag nodig om dit te realiseren. Dit grote onderhoud wordt maar ten dele gesubsidieerd, waardoor de stichting steeds op zoek is naar manieren om aan de benodigde financiële middelen te komen.Gelukkig hebben we onze donateurs, die ons met eenmalige of regelmatige donaties helpen om het onderhoud aan de molen en de maalderij te kunnen blijven uitvoeren. Ook werd het, mede door giften van onze donateurs en door de opbrengsten van diverse acties, mogelijk gemaakt om rond de molen verlichting aan te brengen, zodat ook in het donker de molen als lichtbaken is te bewonderen!

Wilt u ook donateur worden?
Als u een éénmalige of structurele (jaarlijkse) vrijwillige bijdrage wilt leveren, kunt u donateur worden.
Voor meer informatie hierover kunt u bellen met 0114 - 690 472 of 0114 - 321 834 of e-mailen naar info@molenvogelzicht.nl